An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه ند پرایس، سخنگو

۲۲ مارس ۲۰۲۱

ایالات متحده حملات گزارش شده دیروز رژیم اسد با توپخانه و حملات هوایی روسیه را که به کشته شدن غیرنظامیان در غرب حلب و ادلب انجامید، قویاً محکوم می‌کند. گلوله‌باران گزارش شده که بیمارستان جراحی الاتارب در غرب حلب را هدف قرار داد به کشته شدن چند بیمار، از جمله یک کودک، و زخمی شدن بیش از ۱۲ تن از کارکنان پزشکی منجر شد. مختصات مکانی این بیمارستان از قبل با سازوکار رفع تخاصم تحت رهبری سازمان ملل متحد به اشتراک گذاشته شده بود.

افزون بر این، در حملات هوایی روسیه ادلب در نزدیکی گذرگاه مرزی «باب الهوا» با ترکیه هدف قرار گرفت و بنا بر گزارش‌ها، این حمله موجب کشته شدن یک غیرنظامی شد و دسترسی به کمک‌های به شدت مورد نیاز را به خطر انداخت. باب الهوا همچنان تنها گذرگاه مرزی کمک‌های بشردوستانه دارای مجوز سازمان ملل در سوریه و کارآمدترین و مؤثرترین راه برای ارائه کمک‌های بشردوستانه حیاتی به نزدیک به ۲.۴ میلیون سوری در هر ماه است.

غیرنظامیان، از جمله کارکنان و تأسیسات پزشکی غیرنظامی، هرگز نباید هدف یک اقدام نظامی قرار گیرند. این خشونت باید متوقف شود. ما بار دیگر درخواست‌مان برای یک آتش‌بس سراسری را تکرار می‌کنیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/attacks-on-civilians-in-syria-2

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future