An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بازخوانی
۱۶ مارس ۲۰۲۱

مطلب زیر توسط ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، ارائه شده است:

آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه، و لوید جی. آستن سوم، وزیر دفاع، امروز در توکیو با یوشیهیده سوگا، نخست وزیر ژاپن، دیدار کردند. وزیر خارجه بلینکن، وزیر دفاع آستن، و نخست وزیر سوگا تأکید کردند که اتحاد میان ایالات متحده و ژاپن همچنان سنگ بنای صلح، ثبات، و رفاه در منطقه اقیانوس هند-اقیانوس آرام است. آنها در مورد همکاری در زمینه اولویت‌های جهانی – شامل تقویت دموکراسی، رسیدگی به تهدیدهای هسته‌ای کره شمالی، محافظت از امنیت بهداشتی جهان، و رسیدگی به بحران اقلیمی – گفت‌و‌گو کردند. وزیر خارجه بلینکن و وزیر دفاع آستن بر تعهد تزلزل‌ناپذیر ایالات متحده در دفاع از ژاپن مطابق ماده ۵ پیمان امنیتی‌مان، که جزایر سنکاکو را نیز شامل می‌شود، تأکید کردند و تصریح کردند که ایالات متحده کماکان با هرگونه تلاش‌های یک‌جانبه برای ایجاد تغییر در وضع کنونی در دریای چین شرقی مخالف است.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/secretary-blinken-and-secretary-austins-meeting-with-japanese-prime-minister-suga/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future